【ISCOC】

 1. Yuan Jay Chang / Tunghai University
 2. Chih-Hsin Chen / Tamkang University
 3. Chuan-Feng Chen / Chinese Academy of Science
 4. Gong Chen / Nankai University
 5. Yen-Ju Cheng / National Chiao Tung University
 6. Tun-Cheng Chien / National Taiwan Normal University
 7. Hsien-Yi Hsu / City University of Hong Kong
 8. Xuefeng Jiang / East China Normal University
 9. Chai-Lin Kao / Kaohsiung Medical University
 10. Fuk Yee Kwong / The Chinese University of Hong Kong
 11. Chin-Fa Lee / National Chung Hsing University
 12. Ken Cham-Fai Leung / Hong Kong Baptist University
 13. Man-kit Leung / National Taiwan University
 14. Xiang David Li / The University of Hong Kong
 15. Xuechen Li / The University of Hong Kong
 16. Po-Chiao Lin / Sun Yat-Sen University
 17. Wenwei Lin / National Taiwan Normal University
 18. Ching-Yuan Liu / National Central University
 19. Ling Peng / Centre Interdisciplinaire de Nanosceince de Marseille
 20. Da-Hui Qu / East China University of Science and Technology
 21. Jianwei Sun / Hong Kong University of Science and Technology
 22. Fu-Yu Tsai / National Taipei University of Technology
 23. Gavin Chit Tsui / The Chinese University of Hong Kong
 24. De-Xian Wang / Chinese Academy of Science
 25. Feng Wang / University of Science and Technology of China
 26. Leyong Wang / Nanjing University
 27. Ruibing Wang / University of Macau
 28. Si Wu / Max Planck Institute for Polymer Research
 29. Yao-Ting Wu / Cheng-Kung University
 30. Yen-Ku Wu / National Chiao Tung University
 31. Hai-Bo Yang / East China Normal University
 32. Hsiao-hua Yu / Academia Sinica
 33. Wanbin Zhang / Shanghai Jiao Tong University
 34. Zhaoguo Zhang / Shanghai Jiao Tong University
 35. Lili Zhao / Nanjing Tech University
 36. Jianrong Steve Zhou / Nanyang Technological University

【ISCIC】

 1. Kin Shing Chan / The Chinese University of Hong Kong
 2. Mu-Chieh Chang / National Taiwan University
 3. Hsuan-Ying Chen / Kaohsiung Medical University
 4. Xuenian Chen / Henan Normal University
 5. Chunming Cui / Nankai University
 6. Liang Deng / Shaghai Institute of Organic Chemistry
 7. Hua-Fen Hsu / National Cheng Kung University
 8. Song Jin / University of Wisconsin-Madison
 9. Chun-Hong Kuo / Academia Sinica
 10. Tai-Chu Lau / City University of Hong Kong
 11. Hung Kay Lee / The Chinese University of Hong Kong
 12. Way Zen Lee / National Taiwan Normal University
 13. Weng Kee Leong / Nanyang Technological University
 14. Lan-Chang Liang / National Sun Yat-sen University
 15. Chia Her Lin / Chung Yuan Christian University
 16. Kuan Jiuh Lin / National Chung Hsing University
 17. Po-Heng Lin / National Chung Hsing University
 18. Chen-Wei Liu / National Dong-Hwa University
 19. Chun Yuan Liu / Jinan University
 20. Hsueh-Ju Liu / National Chiao Tung University
 21. Ru-Shi Liu / National Taiwan University
 22. Yi-Hsin Liu / National Taiwan Normal University
 23. Tiow-Gan Ong / Academia Sinica
 24. Cheuk-Wai So / Nanyang Technological University
 25. Han Sen Soo / Nanyang Technological University
 26. Biing-Chiau Tzeng / National Chung Cheng University
 27. Huadong Wang / Fudan University
 28. Xinping Wang / Nanjin University
 29. Chia-Wen Wu / National Taiwan University
 30. Zhengtao Xu / City University of Hong Kong
 31. Vivian W. W. Yam / The University of Hong Kong
 32. Qing Ye / South University of Science and Technology of China
 33. Shengfa Ye / Max-Plank Institute for Carbon Research
 34. Shuhong Yu / University of Science and Technology of China
 35. Liang Zhao / Tsinghua University