International Advisory Committee of ISCOC (alphabetical order)
 • Chien-Tien Chen (Hsinchu)
 • Jin-Pei Cheng (Tianjin)
 • Yuan L. Chow (Burnaby)
 • Li-Xin Dai (Shanghai)
 • Kui-Ling Ding (Shanghai)
 • Chuan He (Chicago)
 • Pei-Qiang Huang (Xiamen)
 • Yong-Zheng Hui (Shanghai)
 • Biao Jiang (Shanghai)
 • Chun-Chen Liao (Jhongli)
 • Guo-Qiang Lin (Shanghai)
 • Hung-Wen Liu (Austin)
 • Teck-Peng Loh (Singapore)
 • Tien-Yau Luh (Taipei)
 • Chin-Kang Sha (Hsinchu)
 • Choon-Hong Tan (Singapore)
 • Yu-Tai Tao (Taipei)
 • Yong-Qiang Tu (Lanzhou)
 • Chi-Huey Wong (Taipei)
 • Henry N.C. Wong (Hong Kong)
 • Zhen-Feng Xi (Beijing)
 • Jye-Shane Yang (Taipei)
 • Li-He Zhang (Beijing)
 • Qi-Lin Zhou (Tianjin)

International Advisory Committee of ISCIC (alphabetical order)
 • Rong Cao (Fuzhou)
 • Albert S.C. Chan (Hong Kong)
 • Sunney I. Chan (Pasadena)
 • Chi-Kwang Chang (East Lansing)
 • Chi-Ming Che (Hong Kong)
 • Xiao-Ming Chen (Guangzhou)
 • Chien-Hong Cheng (Hsinchu)
 • Mao-Chun Hong (Fuzhou)
 • T.S. Andy Hor (Singapore)
 • Lei Jiang (Beijing)
 • Chao-Shiuan Liu (Hsinchu)
 • Le-Min Li (Beijing)
 • Ya-Dong Li (Beijing)
 • Wei-Sheng Liu (Lanzhou)
 • Jia-Zan Ni (Changchun)
 • Shie-Ming Peng (Taipei)
 • Qiang Su (Guangzhou)
 • Kui Wang (Beijing)
 • Yi Xie (Hefei)
 • Ru-Ren Xu (Jilin)
 • Chun-Hua Yan (Beijing)
 • Dong-Yuan Zhao (Shanghai)
 • Jian-Lin Zuo (Nanjing)

Local Organizing Committee of ISCOC-15
 • Jye-Shane Yang (NTU)-Chair
 • Yi-Tsu Chan (NTU)-Secretary
 • Ken-Tsung Wong (NTU)
 • Shih-Sheng Sun (AS)
 • Tsung-Shing Wang (NTU)

Local Organizing Committee of ISCIC-12
 • Yi-Chou Tsai (NTHU)-Chair
 • Ching-Wen Chiu (NTU)-Secretary
 • Ming-Hsi Chiang (AS)
 • Chi-How Peng (NTHU)
 • Hao-Ming Chen (NTU)